چشم انداز

     
 

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

چشم انداز (Vision)

هدف نهايي ما ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات بنيادي و كاربردي دندانپزشکی است

رسالت (Mission)

 • حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه
 • هدايت،تسهيل، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • کمک به توليد علم در راستاي وظایف مرکز
 • حفظ ارزشهاي حاکم بر فعاليتهاي مرکز تحقيقات دندانپزشکي شامل تکريم جايگاه تحقيق و محقق، رعايت اخلاق در پژوهش، تقويت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگري خواهد بود.

 

نقاط قوت: Sterngths

1S- تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي

2S- وجود اعضاي هيأت علمي توانمند در زمینه های مختلف دندانپزشکی

3S- امكان همكاري و ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و ارگانها

 

نقاط ضعف (Weakness)

1W- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي

2W-عدم وجود هيأت علمي پژوهشي کافی

3W- عدم وجود کارشناس پژوهشی متخصص با حیطه تخصصی مجزا در واحدهای پژوهشی

 

فرصت‌ها (Opportunities)

1O- وجود دانشجویان خلاق و مستعد در رشته دندانپزشکی

2O- وجود درمانگاه های تخصصی در دانشکده

3O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم

4O- وجود دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

5O- وجود مراكز تحقيقاتي و مجلات متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه

تهديدها (Threats)

1T- كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص

2T-نگرش محققين نسبت به انجام طرحهاي كاربردي

3T-پيشرفت آهسته‌تر در توليد علم و فناوري نسبت به حركت سريع جامعه بين الملل

4T-تحريم‌هاي اقتصادي

اهداف كلي (General Goals)

 • معرفي، حفظ و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات دندانپزشکي در عرصه استاني، کشوري و بين المللي
 • هدايت، تسهيل، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • توسعه بخشهاي زيرمجموعه مرکز تحقيقات دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 • اولويت بندي تحقيقات علوم دندانپزشکي بر مبناي نيازسنجي
 • ترغيب و توانمندسازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • جلب همکاري و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نيازهاي پژوهشي آنها و تقويت بنيه مالي مرکز تحقيقات دندانپزشکي
 • ارزشيابي ادواري عملکرد مرکز تحقيقات دندانپزشکي

اهداف (Goals)

: Ob1 طراحي ساختار سازماني مناسب و پيگيري جهت تصويب آن

 

: 1 مطالعه جامع برنامه راهبردي مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور

: 2 مطالعه جامع برنامه راهبردي ساير مراکز تحقيقات دندانپزشکي کشور

: 3 طراحي ساختار سازماني مرکز تحقيقات دندانپزشکي

: 4 ارائه ساختار پيشنهادي به مراجع ذيربط

: 5 پيگيري جهت تصويب ساختار پيشنهادي

: Ob2  ايجاد بانک اطلاعات در زمينه تحقيقات و محققين دندانپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

1 مطالعه و ارزيابي بانکهاي اطلاعاتي موجود در زمينه محققين و طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي داخل و خارج کشور

2 طراحي بانک اطلاعاتي مناسب

: 3 تعامل با بخشهاي آموزشي به منظور تقويت و ارتقاء سطح آموزشي دندانپزشکي و ارتباط عميق آموزشي و پژوهشي

: 4 جمع آوري اطلاعات لازم از طرح هاي تحقيقاتي و تحقيقات انجام شده دندانپزشکي در سطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 اطلاع رساني مناسب در رابطه با بانک اطلاعات ايجاد شده به ساير مراکز تحقيقاتي کشور

 

: Ob3 تدوين برنامه هاي توانمندسازي آموزشي و پژوهشي

: 1 شناسايي قابليت هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاههاي داخل و خارج کشور

: 2 طراحي کارگاه هاي آموزشي پژوهشي

: 3 شناسايي مدرسين کارگاه ها

: 4 تعيين مدت زمان و توالي کارگاه ها

: 5 تعيين نحوه اجراي کارگاه ها

: 6 تقويت مدرسين کارگاه ها

 

Ob4:  ترغيب و تشويق پژوهشگران

: 1 تعيين شاخص ها و معيارهاي انتخاب نخبگان پژوهشگر

: 2 شناسايي نخبگان

: 3 حمايت و تشويق نخبگان پژوهشگر به ويژه محققين طرح هاي مرتبط با سلامت (HSR)

 

 

Ob5 :  معرفي توانائي هاي واحدهاي پژوهشي دندانپزشکي به بخش صنعت از طريق مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور از سال دوم برنامه

1 معرفي توانايي واحدهاي پژوهشي در پاسخ گويي به نيازهاي صنعت

 :  2         برنامه ريزي جهت انعقاد طرح هاي مشترک

 

 

Ob6  :  ارزشيابي طرح هاي پژوهشي

 

 : 1 تعيين و تدوين شاخص ها و معيارهاي ارزشيابی

: 2 تعيين سوالات ارزشيابي و نحوه انجام ارزشيابي

: 3 تشکيل جلسات و بررسي طرح هاي پژوهشي قبل از انجام و پس از انجام

: 4 استخراج نتايج ارزشيابي طرح هاي پژوهشي و ارائه آن به مسئولين ذيربط