هیات موسس

اعضای هیات موسس  

DrBidar.jpg - 25.75 کیلو بایت

سرکار خانم دکتر مریم بیدار                       اطلاعات پژوهشی

استاد اندودانتیکس

DrZarrabi.jpg - 21.00 کیلو بایت

جناب آقای دکتر حسن ضرابی                  اطلاعات پژوهشی

استاد اندودانتیکس

DrGhoddusi.jpg - 21.44 کیلو بایت

سرکار خانم دکتر جمیله قدوسی                اطلاعات پژوهشی

استاد اندو دانتیکس

DrMaleknejad.jpg - 20.64 کیلو بایت

سرکار خانم دکتر فاطمه ملک نژاد               اطلاعات پژوهشی

استاد ترمیمی