اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرکز تحقيقات دندانپزشکي> اولويت هاي پژوهشي
 
 

اولويت هاي پژوهشي گروه ها

   

 • ارتودنسي
  • جنبه هاي روانشناسي در ارتدنسي
  • بيولوژي سلولي و مولکولي در ارتدنسي
  • تکنولوژي هاي نوين در ارتدنسي
  • پژوهش در آموزش
  • اثر مواد فارماسوتيکال بر حرکات دنداني فکي و سلولهاي دهاني
  • شکاف لب و کام
  • زيبائي در ارتدنسي
  • ژنتيک در ارتدنسي
  • بيومکانيک در ارتدنسي
  • خوردگي در ارتدنسي
  • استحکام پيوند در ارتودنسي
 
 
       
 
 

 

 • بيماريهاي دهان
  • پيشگيري سرطان و استراتژي هاي تشخيص زود هنگام
  • تشخيص و درمان دردهاي دهان و فک و صورت و اختلالات حسي
  • کاربرد ليزر در درمان ضايعات بافت نرم
  • درمان ليکن پلان مقاوم به درمان
  • درمان آفت با عود بالا و مقاوم
  • مطالعات کشت سلولي با رويکرد ايجاد ضايعات دهاني و بررسي روند تغييرات بيولوژيک و تاثير داروهاي سيستميک و گياهي بر مخاط و درمان
  • بررسي مارکرهاي بافتي سرمي، بزاقي و مطالعات بيوتکنولوژي موثر در پيش آگهي و تشخيص زود هنگام و درمان ضايعات دهاني
  • اپيدميولوژي بيماري هاي حفره دهان و فک و صورت و بررسي سطح آگاهي و نگرش نسبت به آنها
  • مطالعات حيواني با رويکرد ايجاد ضايعات دهاني و بررسي روند تغييرات بيولوژيک و تاثير داروهاي سنتيک و گياهي بر مخاط و درمان ضايعات دهاني
  • تظاهرات دهاني بيماريهاي سيستميک و تشخيص زود هنگام از طريق ضايعات دهاني
   
       

 • دندانپزشکی کودکان
 
1- دندانپزشکی پیشگیری
  • بهداشت دهان
  • درمان فیشورسیلانت
  • درمان فلوراید
  • رژیم غذائی و تغذیه
2- پوسیدگی های دندانی
  • رژیم غذایی
  • ترمیم ها و مواد دندانی
  • درمانهای پالپ
  • فاکتورهای بزاقی

3- تروماهای دندانی

  • تشخیص و درمان

 

4- کنترل رفتاری کودک

  • غیرداروئی
  • داروئی
   
       

 • درمان ریشه
  • تحقیق بر روی مواد دندانی
  • تحقیق بر روی وسایل درمان ریشه
  • تستهای تشخیصی
  • آناتومی
  • میکروبیولوژی
  • هیستولوژی ضایعات پالپ و پری آپیکال
  • جراحی ریشه
  • مطالعات اپیدمیولوژیک
  • درمان مجدد ریشه

 

   
 
 
 • جراحی دهان و فک و صورت 
  • تروما
  • ایمپلنت ها و جراحی ارتوگناتیک
  • عفونت ها
  • بيماران شکاف لب و کام و شکاف آلوئول
  • بررسي ژنتيک در بيماران شکاف کام
  • اثرات رواني درمان بيماران شکاف لب و کام
  • ضایعات پاتولوژیک و روش های بیوپسی نوین
  • بازسازي ها
  • پيوند استخوان
  • بيماري هاي TMJ (درمان هاي جراحي و غير جراحي)
   
 
   

 • پریودانتیکس
  • ایمپلنت های دندانی
  • ارتباط بیماریهای پریودنتال و سیستمیک
  • پیشگیری از بیماریهای پریودنتال
  • درمانهای پریودنتال
  • ایمونولوژی و میکروبیولوژی پریودنتال
   
       

 • ترمیمی
  • پژوهش در گسترة مواد ترمیمی و زیبایی
  • پژوهش در دامنة تکنیکهای ترمیمی
  • پژوهشهای علمی بنیادی در حیطة دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی (تولید علم)
  • پژوهشهای مربوط به اثرات توکسیسیتی مواد ترمیمی
   
       

 • راديولوژی دهان و فک و صورت
  • تکنيکهای پيشرفته تصويربرداری
  • تشخيص بيماريها
  • حفاظت در برابر پرتوهای يونيزان
  • پژوهش در آموزش

 

   
       
 • آسیب شناسی
  • استفاده از روش های کمک تشخیصی نوین آسیب شناسی در بررسی تومورهای اپی تلیال، کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک
   

 • پروتز
  • مواد دندانی
  • TMD
  • ایمپلنت
  • ماگزیوفاشیال
  • مواد مربوط به پروتز ثابت و متحرک
  • استتیک