چشم انداز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

چشم انداز (Vision)

هدف نهايي ما ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات بنيادي و كاربردي دندانپزشکی است

رسالت (Mission)

 • حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه
 • هدايت،تسهيل، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • کمک به توليد علم در راستاي وظایف مرکز
 • حفظ ارزشهاي حاکم بر فعاليتهاي مرکز تحقيقات دندانپزشکي شامل تکريم جايگاه تحقيق و محقق، رعايت اخلاق در پژوهش، تقويت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگري خواهد بود.

 

نقاط قوت: Sterngths

1S- تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي

2S- وجود اعضاي هيأت علمي توانمند در زمینه های مختلف دندانپزشکی

3S- امكان همكاري و ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و ارگانها

 

نقاط ضعف (Weakness)

1W- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي

2W-عدم وجود هيأت علمي پژوهشي کافی

3W- عدم وجود کارشناس پژوهشی متخصص با حیطه تخصصی مجزا در واحدهای پژوهشی

 

فرصت‌ها (Opportunities)

1O- وجود دانشجویان خلاق و مستعد در رشته دندانپزشکی

2O- وجود درمانگاه های تخصصی در دانشکده

3O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم

4O- وجود دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

5O- وجود مراكز تحقيقاتي و مجلات متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه

تهديدها (Threats)

1T- كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص

2T-نگرش محققين نسبت به انجام طرحهاي كاربردي

3T-پيشرفت آهسته‌تر در توليد علم و فناوري نسبت به حركت سريع جامعه بين الملل

4T-تحريم‌هاي اقتصادي

اهداف كلي (General Goals)

 • معرفي، حفظ و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات دندانپزشکي در عرصه استاني، کشوري و بين المللي
 • هدايت، تسهيل، نظام دار نمودن و اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • توسعه بخشهاي زيرمجموعه مرکز تحقيقات دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 • اولويت بندي تحقيقات علوم دندانپزشکي بر مبناي نيازسنجي
 • ترغيب و توانمندسازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي
 • جلب همکاري و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نيازهاي پژوهشي آنها و تقويت بنيه مالي مرکز تحقيقات دندانپزشکي
 • ارزشيابي ادواري عملکرد مرکز تحقيقات دندانپزشکي

اهداف (Goals)

: Ob1 طراحي ساختار سازماني مناسب و پيگيري جهت تصويب آن

 

: 1 مطالعه جامع برنامه راهبردي مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور

: 2 مطالعه جامع برنامه راهبردي ساير مراکز تحقيقات دندانپزشکي کشور

: 3 طراحي ساختار سازماني مرکز تحقيقات دندانپزشکي

: 4 ارائه ساختار پيشنهادي به مراجع ذيربط

: 5 پيگيري جهت تصويب ساختار پيشنهادي

: Ob2  ايجاد بانک اطلاعات در زمينه تحقيقات و محققين دندانپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

1 مطالعه و ارزيابي بانکهاي اطلاعاتي موجود در زمينه محققين و طرحهاي تحقيقاتي دندانپزشکي داخل و خارج کشور

2 طراحي بانک اطلاعاتي مناسب

: 3 تعامل با بخشهاي آموزشي به منظور تقويت و ارتقاء سطح آموزشي دندانپزشکي و ارتباط عميق آموزشي و پژوهشي

: 4 جمع آوري اطلاعات لازم از طرح هاي تحقيقاتي و تحقيقات انجام شده دندانپزشکي در سطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 اطلاع رساني مناسب در رابطه با بانک اطلاعات ايجاد شده به ساير مراکز تحقيقاتي کشور

 

: Ob3 تدوين برنامه هاي توانمندسازي آموزشي و پژوهشي

: 1 شناسايي قابليت هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاههاي داخل و خارج کشور

: 2 طراحي کارگاه هاي آموزشي پژوهشي

: 3 شناسايي مدرسين کارگاه ها

: 4 تعيين مدت زمان و توالي کارگاه ها

: 5 تعيين نحوه اجراي کارگاه ها

: 6 تقويت مدرسين کارگاه ها

 

Ob4:  ترغيب و تشويق پژوهشگران

: 1 تعيين شاخص ها و معيارهاي انتخاب نخبگان پژوهشگر

: 2 شناسايي نخبگان

: 3 حمايت و تشويق نخبگان پژوهشگر به ويژه محققين طرح هاي مرتبط با سلامت (HSR)

 

 

Ob5 :  معرفي توانائي هاي واحدهاي پژوهشي دندانپزشکي به بخش صنعت از طريق مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور از سال دوم برنامه

1 معرفي توانايي واحدهاي پژوهشي در پاسخ گويي به نيازهاي صنعت

 :  2         برنامه ريزي جهت انعقاد طرح هاي مشترک

 

 

Ob6  :  ارزشيابي طرح هاي پژوهشي

 

 : 1 تعيين و تدوين شاخص ها و معيارهاي ارزشيابی

: 2 تعيين سوالات ارزشيابي و نحوه انجام ارزشيابي

: 3 تشکيل جلسات و بررسي طرح هاي پژوهشي قبل از انجام و پس از انجام

: 4 استخراج نتايج ارزشيابي طرح هاي پژوهشي و ارائه آن به مسئولين ذيربط