امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 
 
هیئت موسس
مرکز تحقیقات دندانپزشکی

.............. 

استاد اندودانتيکسbidarm[at]mums.ac.ir
 

  

  ..............

استاد اندودانتيکس
  

.............. 

دکتر جميله قدوسي
استاد اندودانتيکس
 

.............. 

دانشيار ترميمي
 
  
 
  

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز تحقیقات دندانپزشکی > واحد ها > واحد پژوهش حیوانی
 

.......... واحد پژوهش حيواني..........

 

مسئول واحد:
خانم دکتر مینا زارعی (متخصص درمان ریشه)

اساسنامه:
با استعانت از درگاه ايزد باريتعالي، به منظور انجام، گسترش و نشر پژوهشهاي علمي-كاربردي در زمينه تحقيقات دندانپزشكی، در جهت بهبود سلامت دهان و دندان افراد جامعه و لزوم انجام مطالعات حيواني در راستاي بكارگيري بعدي كليه مواد تكنيك ها و درمانهاي دهاني-دنداني پيشنهادي در نوع بشر، ضرورت شكل گيري چنين مركزي (واحد پژوهش حيواني) مبتني بر رعايت اصول حمايت از حيوانات و طرحريزي يك اساسنامه قابل و لازم الاجرا را غيرقابل اجتناب ساخته است. ذيلاً مواد اساسنامه بطور مشروح بيان مي گردد:
 
ماده 1 : اهداف
1-1 - اهداف کوتاه مدت:
1-1-1- ایجاد شرايط مناسب (مكاني، تجهيزاتي و پرسنلي) جهت انجام تحقيقات حيواني در حيطه علم دندانپزشكي و شاخه هاي مختلف تخصصي دندانپزشكي
1-1-2- انجام پژوهش هاي حيواني مبتني بر نيازهاي واقعي جامعه با رعايت اصول حمايت از حيوانات
1-2- اهداف بلند مدت:
1-2-1- ايجاد بانك اطلاعاتی براساس نتايج مطالعات براي انجام تحقيقات پيشرفته تر بعدي و پرهيز از تكرار مطالعات و كاهش خطاهاي مطالعاتي بدليل نوع و شرايط خاص تحقيقات حيواني.
1-2-2- متمركز ساختن انواع مطالعات حيواني-دندانی در يك مركز و ايجاد يك مركز پرورش حيوانات تحقيقاتي
1-2-3- هدفمند كردن پژوهش هاي حيواني و تلاش در تعيين اولويت هاي پژوهشي مبتني برا ارتقاي سطح سلامت جامعه
1-2-4- توليد علم و تربيت نيروي انساني محقق و توامند در زمينه مطالعات حيواني-دنداني.
1-2-5- همكار ي علمي با ساير مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل کشور
1-2-6- همكار ي علمي با ساير مراكز تحقيقاتي و آموزشي خارج كشور و جذب grant هاي بين المللي
1-2-7- ارزشيابي ادواري عملكرد واحد جهت ارتقاء سطح كارآمدي
ماده 2 : اركان واحد پژوهشي حيواني
2-1- مسئول واحد پژوهش
2-2- كادر اجرايي واحد پژوهش
2-3- هيات مشاوران واحد پژوهش
2-1- مسئول واحد پژوهش
مسئول واحد توسط شوراي علمي مركز تحقيقات دانشكده دندانپزشكي مشهد از بين اعضاء هيات علمي مركز تحقيقات و دانشكده دندانپزشكي با حداقل رتبه استادياري با سابقه انجام حداقل 1 طرح تحقيقاتي-حيواني مورد تاييد يكي از شوراهاي پژوهش معتبر انتخاب
مي شود.
2-2- كادر اجرايي
شامل حداقل:
1- يك متخصص در يكي از شاخه هاي دندانپزشكي
2- يك دامپزشك
3- يك پاتولوژيست
4- يك کارشناس یا تكنسين آزمايشگاه
5- منشي
6- يك فرد آموزش ديده جهت مراقبت از حيوانات
2-3- هيات مشاوران شامل:
1- همكاراني از اعضا هيات علمي گروههاي مختلف آموزشی و پژوهشی دانشكده دندانپزشكي مشهد با سابقه انجام طرح هاي تحقيقاتي حيواني
2- همكاراني با ويژگيهاي ذكر شده در مورد قبل از ساير مراكز آموزشی و پژوهشی دندانپزشكي داخلي و يا خارج از كشور
3- دامپزشك
ماده 3 : وظايف و اختيارات واحد پژوهشي حيواني
3-1- اعمال مديريت و هدایت فعاليت هاي مركز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چهارچوب اساسنامه و ضوابط قانوني
3-2- اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي و علمي مركز تحقيقات دندانپزشكي
3-3- تهيه، تدوين و گزارش كتبي از تحقيقات انجام شده در مركز بطور ساليانه
3-4- ارائه گزارش كتبي از تصميمات تحقيقاتي و اقدامات ساختاري-اصلاحي انجام شده در مركز بطور ساليانه
3-5- سياستگزاري مربوط به امور داخلي مركز تحقيقات
3-6- بررسي تقاضاي استخدام اعضاء هيات علمي پژوهشي و كارشناس پژوهشي
3-7- امضاي قراردادهاي مصوب، اسناد مالي و اداري طبق ضوابط و مقررات مركز زير نظر مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
3-8- ايجاد محيط امن و سالم بدون آسيب و آلودگي براي جامعه جهت حفظ و نگهداري حيوانات
ماده 4 : منابع مالي مركز تحقيقات
1-4- اعبارات دولتي
2-4- كمك و هداياي اشخاص حقيقی و حقوقي
 بخش پژوهشهای حیوانی دانشكده دندانپزشكی با مشاركت اعضاء هیئت علمی كلیه گروههای آموزشی دانشكده به منظور انجام تحقیقات مختلف مواد و روشهای جدید ارائه شده به علم دندانپزشكی بر روی حیوانات آزمایشگاهی در سال 1371 راه اندازی شده است كه درنتیجه عملكرد صحیح این مركز سایر مراكز علمی تحقیقاتی نیز توانسته اند از امكانات آن جهت انجام تحقیقات استفاده نمایند. در حال حاضر این واحد در ساختمانی كه به همین منظور در طبقه دوم دانشكده ساخته شده فعال می باشد. این ساختمان با مساحتی حدود 111 متر دارای بخشهای زیر می باشد:
1. بخش نگهداری حیوانات
2. بخش جراحی حیوانات
3. بخش آزمایشگاه آسیب شناسی
 
وسایل و امكانات موجود در بخش پژوهشی حیوانی
1. آزمایشگاه آسیب شناسی شامل سانتریفوژ، دستگاه برش میكروسكوپی، تیغ تیزكن، وسایل آزمایشگاهی پروسسینگ، ترازو، فور، هود، وسایل ضدعفونی ، فریزر
2. اتاق عمل شامل تخت عمل ، چراغ عمل ، ساكشن جراحی ، دستگاه رادیوگرافی ، مینی یونیت ، میز اتاق عمل
3. اتاق قفسه های حیوانات
4. آشپزخانه برای پخت غذاهای غیرآماده و غذای آماده حیوانات
 

هزينه هاي انجام کار با دستگاه ها

  
1.استفاده از استریو میکروسکوپ ا ساعت 5.000 تومان
2.استفاده از اتاق عمل هر جلسه 10.000 تومان
 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دستیاران و دانشجویان محترم می رساند جهت انجام طرح های تحقیقاتی حیوانی (سگ) جهت کنترل عفونت و پیشگیری از انتقال بیماری موارد ذیل را قبل از شروع تحقیق لحاظ نمایند و جهت انگل زدایی حیوانات حداقل 20 روز با شرایط ذیل قرنطینه شوند.

1. تجویز لوامیزول (levamizol) یا پی پرازین (piperazine) جهت رفع نماتورها به ازای هر 8 کیلوگرم یک عدد قرص صبح ناشتا
2. دو هفته بعد تکرار با همان دوز
3. تجویز پراکوانتل (praziqantel) جهت دفع تنیا به ازای هر 5 کیلوگرم یک عدد قرص صبح ناشتا
4. جهت دفع کنه از سم حمام کنه در اطراف حیوانات یا بصورت اسپری در سطح بدن حیوان استفاده شود و سپس شسته شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز تحقیقات دندانپزشکی > واحد ها > واحد پژوهش ایمپلانت دندانی
 
                                                  

.......... واحد پژوهش ايمپلانت دنداني ..........

 

مسئول واحد:
 
اساسنامه:
کلیات :
مرکز تحقیقات ایمپلنتولوژی زیر مجموعه مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی مشهد بوده و در زمینه علمی – تحقیقاتی فعالیت می کند . جراحی کاشت ایمپلنت در بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی از سال 1374 آغاز شد و تا سال 1381 که بخش ایمپلنت دانشکده به صورت یک واحد جداگانه کار خویش را آغاز کرد در همان بخش انجام می گرفت. بنابراین بخش ایمپلنت در سال فوق با همت اعضاء هیئت علمی گروه پریودنتولوژی راه اندازی شد. این بخش همزمان با درمان های ایمپلنتی به کار پژوهش و تحقیق در زمینه ایمپلنتولوژی نیز می پردازد. از اولین پروژه های تحقیقاتی که در سالهای اولیه راه اندازی ایمپلنت انجام شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • امكان بكارگیری از magnet در ایمپلنت های متكی بر overdenture، تعیین تاثیر عوامل كار كردن از قبیل گذشت زمان بر گیر ناشی از magnet ها در درمان ایمپلنتی، مقایسه سیستم های دو مرحله ای و یك مرحله ای ایمپلنت های دندانی از لحاظ تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت، مقایسه تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت در سیستم هایی كه هر دو روش یك مرحله ای و دو مرحله ای را تجویز كرده اند.
  • کاربرد کلینیکی ایمپلنتهای IMZ از نظر درمان جراحی در گزارش موارد انجام شده در بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  • بررسی میزان بقا و موفقیت ایمپلنتهای دندانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی
  • بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک و میزان موفقیت ایمپلنتهای Allfit-sso با بارگذاری تأخیری به عنوان پایه پروتز ثابت
  • بررسی میزان موفقیت تعبیه همزمان ایمپلنت با افزایش ضخامت و ارتفاع ریج توسط بازسازی هدایت شده استخوان با استفاده از غشای تقویت شده
  • بررسی رادیوگرافی تأثیر پوشش سطحی بر میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت های ITI .
  •  در حال حاضر درمانهای پیچیدة ایمپلنت همراه با بازسازی استخوان آلوئول و نیز بلندکردن کف سینوس نیز در این بخش انجام می گردد. پروژه های متعددی نیز در زمینه ایمپلنت در این بخش در حال انجام است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:بررسی مقایسه ای میزان تحلیل استخوان کرست اطراف ایمپلنت اکسترنال و اینترنال 3I یک سال پس از بارگذاری
- بررسی میزان موفقیت Lateral Ridge Augmentation با استفاده از اتوژنوس بون توسط فررزهای ترفاین
- مطالعه کلینیکی و هیستولوژیکی افزایش عرض ریج باقیمانده با استفاده از Demineralized Cortical و Cancellous Blocks
- ارزیابی هیستومورفولوژیک اثر Ceresorb-Bi-Oss بر میزان حفظ ریج باقی مانده به دنبال کشیدن دندان سگ و مقایسه آن با ساکت معمولی
- بررسی مقایسه ای ثبات میکروایمپلنت ارتودنسی بعد از اعمال نیروی فوری و یا تأخیری در استخوان فک بالا و پائین سگ
- بررسی میزان بقا و موفقیت ایمپلنت در دندان کاشته شده از سال 71 تا 84 در دانشکده دندانپزشکی
- مقایسه ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی
- میکروب شناسی اطراف ایمپلنت
 
شرح وظایف
1- ترغیب و تشویق همکاران عضو هیئت علمی پریو – جراحی – پروتز در جهت انجام فعالیت های علمی پژوهشی .
2- ارائه خدمات آموزشی به همکاران عضو هیئت علمی .
3- برگزاری سمینارهای آموزشی با همکاری سایر دانشکده ها و شرکت های ارائه کننده سیستم های مختلف به منظور آشنایی همکاران
 
اهداف
توسعه اطلاعات و شناخت ایمپلنتولوژی
تشویق به انجام تحقیقات در بین همکاران
تشویق به انجام تحقیقات در سیستم های ایمپلنت مختلف
چاپ مقالات در ژورنالهای داخلی و خارجی
تشویق به ارائه تکنیکهای جدید کلینیکی
 
اعضاء
کلیه اعضاء گروه پروتز – پریو – جراحی که در زمینه ایمپلنت تحقیقات انجام داده و حداقل یک مقاله تاکنون چاپ کرده باشند و ادامه عضویت مشروط بر انجام تحقیقات در سالهای آینده. (حداقل یک تحقیق در سال)
 
اولویت های تحقیقات
بررسی موفقیت ایمپلنت های مختلف
رژنراسیون اطراف ایمپلنت (ورتیکال – Horizontal )
تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت پس از Loading
سینوس لیفت و ایمپلنت
مقایسه سیستم ها
 
بخش ایمپلنت دانشكده دندانپزشكی در سال 1381 با همت اعضاء هیئت علمی گروه پریودونتولوژی راه اندازی شد. پژوهش های كلینیكی و لابراتواری از مدتی قبل از تاسیس رسمی مركز شروع شده بود. این تحقیقات در زمینه امكان بكارگیری از magnet در ایمپلنت های متكی بر overdenture، تعیین تاثیر عوامل كار كردن از قبیل گذشت زمان بر گیر ناشی از magnet ها در درمان ایمپلنتی، مقایسه سیستم های دو مرحله ای و یك مرحله ای ایمپلنت های دندانی از لحاظ تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت، مقایسه تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت در سیستم هایی كه هر دو روش یك مرحله ای و دو مرحله ای را تجویز كرده اند، در حال حاضر در بخش ایمپلنت دانشكده دندانپزشكی امكان نصب 5 سیستم ایمپلنتی دندانی DYNA، ITI ، Bio-Horizons ، Paragon و IMZ موجود می باشد. بخش ایمپلنت همچنین تجهیزات مربوط به انجام عمل بلند كردن سینوس فكی به منظور انجام عمل ایمپلنت را نیز بتازگی تهیه كرده و این قسمت پیچیده از درمان ایمپلنتی را تجربه می كنند.