امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
هیئت علمی همکار  
 دکتر اعظم السادات مدنی  استاد پروتز
 دکتر مصطفی شهابی
 دانشیار ارتودنسی
 دکتر مصطفی معظمی
 دانشیار ترمیمی
 دکتر مرضیه بسکابادی
 استادیار اطفال
 دکتر رضا زارع محمودآبادی
  استادیار پاتولوژی
 دکتر نوشین محتشم
 استاد پاتولوژی
 دکتر بهجت الملوک عجمی
  استاد اطفال
 دکتر هیلا حاجی زاده
 دانشیار ترمیمی
 دکتر نجمه انبیایی
 استادیار پاتولوژی
 دکتر معصومه ابراهیمی
 دانشیار اطفال
 دکتر براتعلی رمضانپور
 دانشیار ارتودنسی
 دکتر علی فروزانفر
 استادیار پریو دانتیکس
 دکتر آدینه جوادیان
 استادیار رادیولوژی
 دکتر حسین نعمت الهی
 دانشیار اطفال
 دکتر سعیده جواجه احمدی
 استادیار پاتولوژی
 دکتر ندا نقوی
 استادیار اندودانتیکس
 دکتر ندا اسلامی
 استادیارارتودنسی
 دکتر محبوبه دهقانی
 استادیار اطفال
 دکتر سیاوش موشخیان
 استادیار اندودانتیکس
 دکتر زهرا محمدزاده
 استادیار اطفال
 دکتر آرمیتا روحانی
 استادیاراندودانتیکس
 دکتر علی باقرپور
 دانشیار رادیولوژی
دکتر علیرضا بروزی نیت استادیار ترمیمی
دکتر مجید عشق پور استادیار جراحی
دکترحمیدرضا عرب استادیارپریودانتیکس
دکترمحمد رضا نخعی استادیار پروتز
 دکتر علیرضا صراف شیرازی دانشیار اطفال
دکترجهانشاه صالحی نژاد استاد پاتولوژی
دکتر ماهرخ ایمانی مقدم دانشیار رادیولوژی
دکتر ایمان پریسای استادیار اطفال
دکتر حمید جعفرزاده دانشیاراندودانتیکس
دکتر مجید اکبری دانشیار ترمیمی
دکتر مریم قره چاهی استادیار اندودانتیکس
دکتر نرگس قاضی استادیار پاتولوژی
دکترآرمیتا روحانی استادیاراندودانتیکس
دکتر مسعود شیعه زاده استادیارپروتز
دکتر سارا مجیدی نیا استادیارترمیمی
دکتر مژگان کاظمیان استادیار جراحی
دکتر مریم امیدخدا استادیاراطفال
آقای عبدالرسول رنگرزی دانشجوی دکترا مواد