امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
اعضای شورای عالی
 

جناب آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی

استاد دندانپزشکی کودکان

سوابق پژوهشی

سرکار خانم دکتر مریم فرقانی

استادیار اندودانتیکس

سوابق پژوهشی

سرکار خانم دکتر ندا اسلامی

استاد ارتودنسی

سوابق پژوهشی

 جناب آقای دکتر ایمان پریسای       

دانشیار دندانپزشکی کودکان

سوابق پژوهشی

 جناب آقای دکتر سهند سمیعی راد

استادیار جراحی

سوابق پژوهشی

 سرکار خانم دکتر آرزو جهانبین

دانشیار ارتودنسی

سوابق پژوهشی